Close

Co wyróżnia nasze podręczniki

Czym wyróżniają się podręczniki Fundacji Elementarz -„My i nasz elementarz”, „My i nasza szkoła” na tle całej edukacyjnej oferty do edukacji wczesnoszkolnej?

To atrakcyjne w formie i treści podręczniki na każdy czas i dla każdego. Ich atuty to:

1. Edukacja zdalna poprzez interaktywne podręczniki

Podręczniki do kl. I oraz matematyka dla kl. II i III mają już interaktywne wersje wzbogacone o lektora, liczne ćwiczenia, filmy, animacje, piosenki, symulacje. Kolejne podręczniki interaktywne będą udostępnione wraz z nowymi wydaniami podręczników dla szkół.

W okresie pandemii koronawirusa, od momentu wprowadzenia edukacji zdalnej nauczyciele codziennie otrzymują na naszej stronie internetowej propozycje nauki zdalnej.

W edukacji zdalnej nauczyciel może dodatkowo skorzystać z programu e-kreda i tworzyć własne materiały interaktywne korzystając z gotowych szablonów i zasobów innych nauczycieli udostępnionych przez nich w repozytorium. To pozwala na nieograniczony rozwój materiałów do edukacji zdalnej.

Zlecając uczniom zadania interaktywne poprzez darmową platformę e-learningową nauczyciel uzyskuje na bieżąco wgląd do ich pracy i może nadzorować proces nauczania. Platforma zapewnia prostą rejestrację z zachowaniem wymogów RODO. Posiada też wewnętrzny komunikator umożliwiający wymianę informacji z uczniami. Sieciowe konta użytkowników (w ramach Społeczności lub Klasy) raportują pracę uczniów i generują statystyczne wyniki pracy całej klasy.

Nasze interaktywne podręczniki udostępnione zostały także w wykazie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://epodreczniki.pl/a/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-udostepnione-przez-wydawcow/DDmPfhHlM

2. Atuty merytoryczne

Podręczniki (jako pierwsze) wprowadziły pracę metodą projektu.
Prezentują nowatorskie i ciekawe dla uczniów podejście do edukacji przyrodniczej, badania i
eksperymentowania; proponują doświadczenia, lecz nie podają wyników eksperymentu. Dzieci
muszą je wykonać, by zobaczyć efekt. To kształtuje myślenie naukowe.
Zadania skłaniają dzieci do myślenia. Często to zadania typu otwartego: Co już wiesz na dany temat?
Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć? Jak to zrobisz?
Podręczniki zwracają uwagę na kształcenie
kompetencji kluczowych już na wstępnym etapie edukacji. Są zgodne z ideą konstruktywizmu
społecznego
– koncepcji stosowanej przez kraje osiągające najwyższe lokaty w badaniach PISA.
Bohaterami podręczników jest 24 uczennic i uczniów. Ich rodzice i dziadkowie to przedstawiciele
różnorodnych zawodów. Wśród nich dzieci obcokrajowców, dzieci wychowywane w niepełnych rodzinach… Staraliśmy się tak skonstruować podręcznik, by każdy odnalazł w nim bratnią duszę. Dzieci przez 3 lata „rosną” razem ze swoimi podręcznikowymi
koleżankami i kolegami.
Takiego podejścia nie ma żaden inny podręcznik!
Większość tekstów była pisana na konkretne zamówienie problemowe. Nasi Autorzy wiedzieli, jakie
ma być przesłanie tekstu, co chcemy osiągnąć. Znali charakterystyki każdego podręcznikowego
bohatera. Teksty są dostosowane do współczesnych realiów, odpowiadają na aktualne problemy
dzieci
, a przygotowali je najpoczytniejsi pisarze i poeci, m.in. Anna Onichimowska, Natalia Usenko,
Roksana Jędrzejewska – Wróbel, Marta Fox, Marcin Brykczyński, Adam Wajrak i inni.
Tematyka podręczników oscyluje wokół cykli tematycznych. Przykładowo w kl. III są one
zogniskowane wokół 4 żywiołów.
Proponowane stałe działy porządkują wiedzę i umiejętności dzieci.

W kształceniu zintegrowanym są to:
– Zaułek słówek – ćwiczenia związane z ortografią, gramatyką
– Gazeta Przyjazna – propozycja do tworzenia własnych gazetek
– Podróże z Obieżyświatem – wędrówka przez wszystkie kontynenty
– Festiwale nauki – eksperymenty
W matematyce:
– Przystanek zadanek -zadania logiczne o podwyższonym stopniu trudności
– Powtórki przez pagórki – podsumowania i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
– Przygody z detektywem Matem – komiks, który podejmuje się niezwykle ciekawych problemów
matematycznych
– Roztargniona królewna – wiersze zawierające zagadki prowadzące do rozwijania logicznego
myślenia
Formuła różnorodnych form przekazu matematycznego to nowatorski sposób podejścia do uczenia
matematyki.

3. Pomoc nauczycielom

Nauczyciele mogą skorzystać:
– Z poradników i rozkładów zajęć
– Z doskonale opracowanej edukacji muzycznej: piosenki, nagrania z udziałem dzieci i wersje bez
wokalu oraz propozycje zabaw i inscenizowania piosenek
– Z inspiracji plastycznych dających nauczycielom bogatą ofertę ciekawych zajęć plastycznych

– Z dodatkowych kart pracy opracowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji
Początkowej
– Z multibooków
– Z generatora własnych kart pracy i gotowych dedykowanych do lekcji – nauczyciele mogą tworzyć własne karty pracy w generatorze kart pracy, oraz własne ćwiczenia interaktywne, korzystając z gotowych szablonów.

– Z podręczników i ćwiczeń interaktywnych oraz programu e-kreda do tworzenia własnych materiałów interaktywnych

4. Edukacja dla dzieci ze SPE

Nasze Wydawnictwo jest w chwili obecnej jedynym, które ma różnego typu adaptacje dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do wszystkich klas I – III. Są one spójne z podręcznikami podstawowymi – opracowane przez wybitnych przedstawicieli pedagogiki specjalnej. Dedykowane są dla szkół specjalnych – do pracy z dziećmi: niewidomymi, słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Do pracy w klasach integracyjnych z dziećmi z trudnościami w uczeniu się przydatne będą nowe adaptacje podręczników, z  takimi samymi treściami edukacyjnymi, jakie mają pozostałe dzieci w klasie. Te wersje adaptacji mają zmienione treści ćwiczeń, dostosowane do ich możliwości percepcji, oraz piktogramy ułatwiające zrozumienie niektórych poleceń.

Jesteśmy też wydawnictwem, które oprócz adaptacji ma wersje interaktywne pozwalające na zdalną pracę z dziećmi o SPE.

Wszystkie adaptacje są dostępne bezpłatnie na naszej stronie

5. Największe w Polsce konsultacje społeczne dotyczące podręczników

Tworzenie podręczników poprzedziły przeprowadzone na szeroką skalę konsultacje, w których wzięło
udział wiele środowisk, instytucji i fachowców (Straż Pożarna, Państwowy Instytut Higieny, lekarze,
specjaliści, naukowcy różnych dziedzin), recenzenci (wewnętrzni i zewnętrzni), nauczyciele, rodzice i dzieci.

Najważniejsze jednak, że w aktualnych wersjach podręczników uwzględnione zostały wszystkie
istotne opinie nauczycieli:
Klasa 1 została podzielona na treści edukacji zintegrowanej i matematyki.
Zwiększono tempo wprowadzania liczb.
Treści zostały rozbudowane o propozycje nauczycieli w zgodzie z założeniami nowej podstawy
programowej.
Do podręczników opracowane zostały zeszyty ćwiczeń – z wyważoną liczbą stron, tak by dzieci nie
musiały energii poświęcać na wypełnianie kart pracy. To duża różnica w podejściu wydawniczym.
Mnogość pakietów dydaktycznych wielu wydawnictw stanowi dla nauczycieli i rodziców olbrzymi
problem, a jednocześnie nie pozwala na kreatywność uczniów i własne propozycje nauczycieli.

6. Wolne licencje i jawność propozycji podręcznikowej

Wszystkie nasze podręczniki i zeszyty ćwiczeń zrealizowane są na wolnych licencjach. Każdy ma możliwość obejrzenia ich i pobrania w pełnych wersjach, które stale znajdują się na naszej stronie www. Dzięki wolnym licencjom możliwe jest również zrealizowanie bezpłatnych wersji interaktywnych oraz możliwość tworzenia na ich bazie dodatkowych własnych materiałów, z których w sytuacji potrzeby zdalnego nauczania mogą korzystać wszyscy nauczyciele i uczniowie.

7. Produkt krajowy

Wydawcą jest Fundacja „Elementarz” należąca do koalicji polskich edukacyjnych organizacji pozarządowych. Nasze produkty realizujemy z wewnętrznej potrzeby i pasji działania!