Close
IDEA

Przygotowanie nowych podręczników wczesnoszkolnych oraz ich interaktywnych wersji, wyniknęło z połączenia kilku potrzeb:

– idei nowoczesnego i kreatywnego nauczania przy wykorzystywaniu otwartych zasobów,wolnych licencji nowych technologii.

– potrzeby uratowania zasobów powstałych przy tworzeniu podręczników rządowych, w tym licznych ich adaptacji dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– pozytywnych opinii na temat podręczników „Nasza szkoła”.

– zaangażowania edukacyjnych organizacji pozarządowych

Nasze nowe podręczniki stawiają na kreatywność, rozwój ciekawości poznawczej, umiejętności uczenia się, myślenia naukowego oraz współpracę w grupach. Polecenia i zadania uruchamiają twórcze i krytyczne myślenie, zachęcają do eksperymentowania i samodzielnego wnioskowania.

Wersje interaktywne są obecnie nieocenioną pomocą w edukacji zdalnej. W trakcie tworzenia podręczników wsłuchano się w uwagi nauczycieli i poprawiono niektóre rozwiązania(zwłaszcza w kl.1), pojawiły się w nich także zupełnie nowe treści wynikające z nowej podstawy programowej.

Przeczytaj, co wyróżnia nasze podręczniki
NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Podręczniki nauczania zintegrowanego wzbogacone zostały o stosowne do wieku treści literackie. W klasie pierwszej pojawiają się w nich wiersze, opowiadania,baśnie, piosenki, znany z klas starszych „Zaułek słówek”, oraz cykl „Czytamy i rozmawiamy” realizujący edukację społeczna i etyczną. Edukacja przyrodnicza to przede wszystkim doświadczanie, dociekanie i badanie, ale w podręcznikach jest więcej treści dotyczących świata roślin i zwierząt, przyrody nieożywionej i ochrony przyrody. Edukacja przez sztukę jest istotną częścią nowych podręczników. Poza działaniami plastycznymi i technicznymi, wykorzystana jest szeroko edukacja muzyczna, oprócz znanych piosenek pojawiają się propozycje inscenizacji z wykorzystaniem prostych środków scenicznych i scenografii tworzonych przez same dzieci.

Obejrzyj wszystkie podręczniki
MATEMATYKA

Zgodnie z licznymi sugestiami już od pierwszej klasy matematyka została wydzielona w osobnych podręcznikach. Zwiększone zostało tempo wprowadzania liczb we wszystkich aspektach liczbowych. Zmodyfikowana została większość stron poprzez zwiększenie poziomu trudności. Wprowadzone zostały zadania „ze słoneczkiem”, oraz rozkładówki pod nazwą „Przystanek zadanek” i „Powtórki przez pagórki”, które występowały w podręcznikach „Nasza szkoła” w klasie II i III. Rozdzielenie matematyki od pozostałych treści pozwali na dostosowanie tempa jej realizacji w zależności od gotowości grupy. Zgodnie z nową podstawą programową w matematyce pojawiają się również elementy kodowania, których wraz wiekiem dzieci jest coraz więcej. 

Obejrzyj wszystkie podręczniki
ĆWICZENIA

Do całego cyklu wczesnoszkolnego nowe, atrakcyjne i kreatywne zeszyty ćwiczeń opracowała Maria Lorek. W zestawie na każdy semestr przygotowano osobne zeszyty do edukacji zintegrowanej i do matematyki . Ich duży format sprzyja bogactwu barwnych ilustracji.

Ofertę ćwiczeniową uzupełniają karty pracy i zadania interaktywne. Wszystkie ćwiczenia w bezpośredni sposób odnoszą się do treści wychowania i nauczania dotyczących kluczowych edukacji, takich jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, a także elementów edukacji muzycznej oraz plastycznej.

Atrakcyjne dla uczniów będą zapewne ćwiczenia i zabawy interaktywne zawarte w bezpłatnych „Interaktywnych podręcznikach z klasą”, które także świetnie sprawdzają się do pracy on-line i zadań domowych.

Obejrzyj wszystkie podręczniki
Nowoczesna obudowa metodyczna i dydaktyczna

Pracę nauczycielawspomagają przewodniki metodyczne (przykładowe scenariusze prowadzenia zajęćdydaktycznych, tygodniowe plany pracy, karty pracy). Nowe przewodnikiprzygotowane są wg sprawdzonego już modelu poradników „Nasza szkoła”. 

Generator kart pracy umożliwia nauczycielom i rodzicom samodzielne przygotowanie materiałów dydaktycznych. 

Wersje interaktywne podręczników zawierają wszystkie treści wersji drukowanej, a także liczne ćwiczenia interaktywne, gry, nagrania audio, filmy i symulacje, które znakomicie urozmaicają i ułatwiają naukę. “Interaktywne podręczniki z klasą” świetnie nadaje się do pracy samodzielnej w domu przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu, jak i do pracy grupowej w klasie przy tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym lub w pracowni komputerowej. Interaktywne podręczniki automatycznie i na bieżąco wspomaga ucznia w pracy,wskazując dobre i złe odpowiedzi oraz nagradzając za każde poprawnie rozwiązane ćwiczenie i każdą ukończoną stronę. Dziecko może powtórzyć i poprawić swoje odpowiedzi tyle razy, ile jest to konieczne. Uczeń i rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić postępy pracy z Interaktywnym elementarzem z klasą. 

“Interaktywny elementarz z klasą” jest dostępny nieodpłatnie na platformie www.mCourser.pl . W nowym roku szkolnym pojawi się również “Interaktywny podręcznik z klasą 2”.

Pobierz poradnik metodyczny
PROGRAM NAUCZANIA

Nauczyciele będą mogli skorzystać z programu nauczania „Na szlaku kreatywności” autorstwa Marzeny Kędry. Jest to autorka, która w pierwszej edycji „Naszego Elementarza” napisała program „Doświadczanie świata”. Dla nauczycieli będzie to naturalna ciągłość w metodyce pracy i możliwość wykorzystania wypracowanych przez ostatnie lata materiałów edukacyjnych.Koncepcja nowego programu wynika z pragnienia budowania lepszej edukacji, która w świecie komunikacyjnych i technologicznych zmian eksponuje wartości, takie jak: kreatywność, zaufanie i współpraca. Program jest próbą znalezienia alternatywy dla edukacji transmisyjnej. Jego koncepcja odchodzi od sformalizowanego modelu kształcenia na rzecz nauki zorganizowanej tak, aby była ona źródłem głębokich przeżyć i inspiracji.

W programie uwzględniającym najnowsze badania z zakresu neurodydaktyki autorka przedstawia wieloaspektowy proces uczenia najmłodszych uczniów, który powinien korespondować z naturalnym rozwojem osobowości dziecka. Koncepcja zakłada holistyczny sposób zajmowania się zagadnieniami związanymi z codziennym życiem młodych ludzi. 

Przeczytaj program nauczania
Adaptacje dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

„Nasz elementarz” dostosowany był również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W klasach integracyjnych dzieci korzystają z tych samych treści edukacyjnych, ale dostosowanych do ich możliwości. Przygotowano też specjalnie dostosowane adaptacje podręczników dla dzieci: niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Podręcznik My i nasz Elementarz nie zapomniał o nich – otwiera ścieżkę do adaptacji podręczników dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przeglądaj adaptacje
Inspiracje plastyczne, muzyczne i teatralne

Wyróżnikiem naszego elementarza jest idea edukacji przez sztukę. Pomocą dla nauczycieli są tutaj dwa poradniki. Inspiracje plastyczne ze szczegółowymi instrukcjami działań z dziećmi. Inspiracje muzyczne z nagraniami piosenek na wolnych licencjach, podkładami muzycznymi, propozycjami ich wykorzystania, utworami dosłuchania – w szkole i w domu. Autorami tekstów i ilustracji podręcznika są znani i doceniani twórcy książek dla dzieciKontakt dziecka ze sztuką jest punktem wyjścia do rozwoju jego kreatywności. „My i nasz elementarz” proponuje ponadto teatralne zabawy z piosenką, do których inspiracją może być zrealizowany przez Teatr Piosenny Łejery spektakl „Lekcje z piosenkami”, oraz przygotowywany śpiewniczek-metodyczek dla nauczycieli. 

Piosenki dostępne są również w modułach muzycznych przypisanych do treści merytorycznych w darmowych wersjach interaktywnych podręczników, gdzie można wybrać ich wersję(wokalną lub instrumentalną), a w czasie odtwarzania lub śpiewania dla ułatwienia oznaczany jest wers tekstu. Piosenki można wyświetlać na tablicach multimedialnych. Dla muzyków dostępny jest również wydruk nut z chwytami gitarowymi.

Największe konsultacje w Polsce

Po raz pierwszy polskie podręczniki zostały poddane tak dogłębnym konsultacjom. Pierwszym na etapie tworzenia (dydaktyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, medyczne i inne). Kolejnym w ramach konsultacji społecznych (każda z części była poddana ocenie przez co najmniej 2-3 miesiące). Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z zawartością podręczników i zgłosić swoje uwagi. Wszystkie uwagi uzasadnione merytorycznie i dydaktycznie zostały uwzględnione. “Nasz elementarz” otrzymał również pozytywne recenzje rzeczoznawców MEN. Został także dobrze oceniony przez NIK.

Fundacja Elementarz otwarta jest na dalszą współpracę ze środowiskiem nauczycielskim.

Nowoczesne nauczanie

„Nasz elementarz”stawia na kreatywność, rozwój ciekawości poznawczej, umiejętności uczenia się,myślenia naukowego oraz współpracę w grupach. Polecenia i zadania uruchamiają twórcze myślenie, zachęcają do eksperymentowania i samodzielnego wnioskowania. Proponowane eksperymenty, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze nie pokazują wyniku. Dzieci same muszą je wykonać, by zaobserwować i zrozumieć badane zjawisko.Ciekawe i nowoczesne zadania matematyczne inspirują do samodzielnego działania.Ćwiczenia rozwijają kreatywne myślenie. 

 

Dodatkowe treści dzięki darmowej wersji interaktywnej dostępnej na platformie www.mCourser.pl z ćwiczeniami i licznymi multimediami rozbudzają dziecięcą ciekawość. Co ważne,e-podręczniki zapamiętują wszystkie odpowiedzi udzielone przez ucznia, więc niema obaw o kontynuację pracy w kolejnych sesjach. Praca bez stałego dostępu do Internetu jest możliwa po pobraniu e-podręcznika przez bezpłatną aplikację mLibro. Nauczyciele mogą też tworzyć własne treści i ćwiczenia za pomocą programu na stronie mInstructor.pl. Wszystkie te rozwiązanie są kompatybilne,obsługiwane jednym loginem, oraz dostępne dla wszystkich systemów Windows, iOS oraz Android.

Globalna dostępność

Podręczniki i materiały dodatkowe są umieszczone na stronach internetowych elementarz.org i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wersje interaktywne podręczników z ćwiczeniami i multimediami dostępne są na platformie www.mCourser.pl  

Wszystkie materiały dostępne są na wolnych licencjach. Każde dziecko, nauczyciel, rodzic praktycznie na całym świecie może z nich bezpłatnie i w sposób nieograniczony korzystać w szkole i w domu. 

Mogą być wykorzystywane w edukacji domowej i w edukacji dzieci przebywających zagranicą.

Również dzięki swobodnej dostępności mądra i wychowawcza piosenka dziecięca może być teraz pięknie i „czysto” śpiewana w każdym polskim domu, podnosząc”globalnie” poziom edukacji muzycznej.